Hi, welkom bij FlitsKoning! Kan ik je misschien ergens mee helpen? Open Whatsapp

Algemene voorwaarden FlitsKoning.nl

Opgesteld op 23 juli 2023, laatst gewijzigd 23 juli 2023. Download hier PDF versie.

1. Definities

 1. FlitsKoning: FlitsKoning, gevestigd te Rotterdam onder KvK nr. 66383404.
 2. Klant: degene met wie FlitsKoning een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: FlitsKoning en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens FlitsKoning.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

3. Prijzen

 1. Alle prijzen die FlitsKoning hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Indien gratis parkeren niet mogelijk is en de parkeerkosten boven de €15 uitkomen dan worden deze kosten volledig doorberekend aan de klant.
 3. Er dient een minimale aanbetaling voldaan te worden van €65 om de boeking te bevestigen. Het volledige bedrag dient minimaal 14 dagen voor de boekingsdatum voldaan te worden.
 4. Alle prijzen die FlitsKoning hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan FlitsKoning te allen tijde wijzigen.
 5. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door FlitsKoning vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
 6. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van FlitsKoning, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 7. Reserveringen kunnen tot 30 dagen voorafgaand aan de boekingsdatum kosteloos geannuleerd worden.
 8. Het aanbetalingsbedrag kan 29 dagen voorafgaand aan de boekingsdatum niet meer worden gerestitueerd en weerspiegelt het werk dat we inmiddels al hebben gedaan voor de reservering en de boekingen die we hebben gemist door het vasthouden van deze datum.
 9. Voor reserveringen waarbij het premium fotoboek is besteld is restitutie van de kosten niet mogelijk. Dit komt doordat het premium fotoboek 29 dagen voorafgaand aan de boekingsdatum al besteld en gemaakt worden.

4. Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is FlitsKoning gerechtigd in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan FlitsKoning.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag FlitsKoning zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van FlitsKoning op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door FlitsKoning, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan FlitsKoning te betalen.

5. Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

6. Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan FlitsKoning te verrekenen met een vordering op FlitsKoning.

7. Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor FlitsKoning enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

8. Klachten

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de klant binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan FlitsKoning.

9. Aansprakelijkheid

 1. FlitsKoning is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat FlitsKoning is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 2. FlitsKoning is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 3. De aansprakelijkheid van FlitsKoning is beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 4. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van FlitsKoning beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 3 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan 6 maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste 6 maanden verschuldigde factuurbedrag.
 6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van FlitsKoning of zijn ondergeschikten.

10. Overmacht

 1. FlitsKoning is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: extreme weersomstandigheden, brand, overstromingen, aardbevingen, pandemieën, stakingen, ziekte van personeel van FlitsKoning, technische storingen, overheidsmaatregelen, storingen in de levering van energie, bedrijfsstoringen bij FlitsKoning en storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website.

11. Intellectueel eigendom

FlitsKoning behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en bij de uitvoering van de overeenkomst heeft gebruikt.

12. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij FlitsKoning partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van FlitsKoning is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

13. Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met FlitsKoning.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
 4. De laatste gedeponeerde versie is altijd beschikbaar op de website van FlitsKoning.